Nejlepší neblog 2018

Rusové a Karlovy Vary. Čtu a komentuji článek jiného blogera

R

Jeden z mých oblíbených žán­rů dnešní české prózy jsou články o Rusech. Je to pop­ulární téma, pro­to každý musí nap­sat, že všech­ny nemovi­tosti ve Varech jsou koupe­ny Rusy. A samozře­jmě o tom, jak nějaký ruský borec nebo bor­ka zranil cit auto­ra, když řekl s ošk­livým ruským přízvukem “dobryj děň” mís­to správného krás­ného “dobrý den”.

A dnes­ka jsem našel jeden z takových článků a budu jej číst spolu s mými kočička­mi. A komentovat.

Článek jsem našel tady https://janprazak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=601573

Hned ze začátku je jas­né, že to bude skvělý.

Před ces­tou do Karlových Varů jsem něko­li­ka svým známým vysvět­lo­val, že se ze mě přes noc nestal rusofil, ale že tam jedeme na týden­ní dov­ole­nou s manželk­ou. Podob­ně, jako jezdíváme do ostat­ních lázeňských míst.

Cywe. Bacha na ČVUT, jsou tam 2 stu­den­ty z Alžírs­ka, nes­taň se náhodou muslimem.

Uby­to­vali jsme se na okra­ji měs­ta poblíž sil­nice na Novou Roli v jed­nom malém pen­zionu. Zep­tal jsem se majitele (Čecha), jak to tam vlast­ně s těmi Rusi mají a co tomu říka­jí míst­ní lidé, jestli si na ně dokáza­li zvyknout.

Dozvěděli jsme se, že Rusové plus rusky mlu­vící lidé zejmé­na z jihu bývalého SSSR vlast­ní v lázeňském cen­tru přes sed­mdesát pro­cent nemovi­tostí. Ze strany vrch­nos­ti měli a stále mají zajištěné „dobré pod­mínky.“ Pokud je tře­ba, tak se vůči míst­ním pod­nikatelům neostýcha­jí sáh­nout k mafián­ským prak­tikám. A obyče­jní lidé? Ti se s jejich pří­tom­nos­tí prý nikdy smířit nedokážou.

Pod­nikat v Karlových Varech se nechys­tám a začí­nat si něco s „bohatýry z východu“ nehodlám.

Před­stavte si, že jste maji­tel malého pen­zionu (Čech). Přichází nějaký pán a říká: Dobrý den, tak jaký to je s těma Rusaka­ma? Mafie mys­lím. Bohatýři východní.

Ale jo. Jedeme dál.

Dlužno přiz­nat, že během krátké týden­ní nepříliš hloubkové sondy jsem byl větši­nou smut­ný, párkrát našt­vaný a jed­nou to bylo dokonce i poučné. Ale o tom až na konci.

První kon­takt jsem měl při nákupu týden­ní jíz­denky na MHD kousek od cen­tra. V jed­nočlen­né fron­tě se mě snaži­la před­běh­nout rusky mlu­vící pros­torově výrazná matróna.

Matró­na, vole. Ale na konec článku se již těším, hloubková son­da nemůže bejt nudná.

„Zase ty ruský nean­drtál­ci.“ Tak­to si ulevila servír­ka v restau­raci poblíž tržnice poté, co se tam vhrnu­la skupina Rusů. Jeden z nich hned po pří­chodu hodil stoko­runu na výčep­ní pult a hla­sitě se čehosi dožadoval.

Ruský nean­drtál­ci, bly­at. To by mě zají­ma­lo, co si ten pán přál. Jíz­denku? Možná ho taky před­běh­la matróna?

Přišli jsme do bis­tra u Sva­toškých skal kousek za městem a objed­nali si jíd­lo, které stači­lo nan­dat na talíře a postavit na pult. Obsluhu­jící paní (Češ­ka) nás oslovi­la rusky.

Paní(Češka): Zase ty nean­drtál­ci, kur­wa mac. Tak zdravstvu­jtě. Guten, vole, tag.

Ve čtvr­ti zvané Rybáře (něko­lik stan­ic od cen­tra) se nám podaři­lo obje­vit hospodu

Na dotaz, jak to tam mají s ruský­mi hosty, se nám dosta­la odpověď: „Tohle je česká hospo­da, sem oni nechodí.“

 

-Dobrý den pane, co si dáte?

-Hele, nic. Jaký je to tady s Rusaka­ma? Mys­lím těma nean­drtál­ca­ma. Nechodí sem matróna?

Šli jsme do Sva­tošských skal, nebyli si jisti ces­tou, a tak jsme se zep­tali procháze­jící mladé paní, jestli jdeme správně. Chvil­ičku mlčela a pak nám krátce odpověděla „ano, jdete správně.“ Její češti­na měla jas­ný ruský přízvuk a tón jejího hla­su prozra­zo­val, že se sty­dí za svůj původ. Nebo přes­něji řečeno za to, jak se mnozí její kra­jané chovají.

Autor určitě má lingvi­stické mad­skil­lz, pokud umí poz­nat “jas­ný ruský přízvuk” podle “ano, jdete správně”. V Rusku máme skvělý tele­vizní pořad “Bit­va extrasensov”, kde účast­ni­ci soutěží ve mlu­vení s mrtvý­mi a ve čtení myšlenek. Autor by vyhrál mil­ion rublů, jestli fakt umí poz­nat ostudu za svůj původ a chovaní kra­janů podle 3 slov. Ty jo, ale proč tedy nepochopil, co chtěl ten bohatýr v hospodě za stovku?

A bohužel tím­to ten článek končil. Ale ještě lep­ší je ta diskuze. Co tře­ba tohle:

Tady pán může nap­sat celou kni­hu. Ale neb­ude. Bojí se matróny.

Tyh­le články jsou fakt luxus a jsem rád, že jsem se naučil česky a mám možnost si to číst.

Nejlepší neblog 2018

O mně

fedor

Sleduj:

Jestli si chceš jen číst, nejlíp funguje telegram.
Jestli komentovat chceš taky, běž na FB (ale bacha, FB je pičus)

Rubriky