Nejlepší neblog 2018

Jak ukrást práci Čechovi

J

Občas narazím na články typu “ciz­in­ci tady nechceme” a “ciz­in­ci nám kradou prá­ci”. Vím, že to všech­no je spíš pro sran­du a nikdo to už vážně nebere. Ale mys­lím si, že by bylo dobrý, pokud všich­ni věděli, jak trvá pro­ces krádeže práce z pohle­du druhé strany, tedy nás, cizinců.

Před­stavte si, že jste Rus, Ukra­jinec nebo nede­jbože Bělorus, a rozhodl jste se jít do Čes­ka pra­co­v­at. Vaše kroky?

Věřte nevěřte, první krok je úplně ste­jný pro všech­ny — najít pop­távku dle svých zkušenos­tí a potřeb. A je dost možné, že těch zkušenos­tí moc nemáte. A je dost možné, že nikdo vám ani neb­ude odpoví­dat. Tedy když jste Čech a chcete jednoduše ukrást prá­ci tak, jak to děláme my — mám pro vás první life­hack — pošlete živ­o­topis, kde bude řečeno, že nejste z EU. Rov­nou budete mít desetkrát víc odpovědí.

Takže jsme dostali for­mál­ní “ano”, a teď druhý krok. Zaměst­na­va­tel musí poslat na Úřad práce ozná­mení, že hodlá zaměst­nat ciz­ince. Úřad ale musí tuh­le pozi­ci zveře­jnit min­imál­ně na 30 dnů. To je děláno pro­tože zákon umožňu­je zaměst­nání ciz­inců jenom v pří­padě, že na tuh­le pozi­ci neod­pověděl nikdo z míst­ních. Tedy ano, druhá bar­iéra — prá­ci ukrad­nete jen v tom pří­padě, že o tuh­le krádež neusilu­je něk­do jiný.

Už jsme blíž k naše­mu pok­ladu. Teď samozře­jmě potře­bu­jeme vízum pro vjezd. To je už poměrně jednoduchý. Po 30 dnů ozná­mení můžeme podep­sat smlou­vu vázanou přes­ně na tuh­le pozi­ci. Objed­náme si čas na české ambasádě. Co, čekací doba min­imál­ně 1–2 měsíce? To zvládneme 🙂

Když jsme podali všech­ny potřeb­né doku­men­ty a žádost o vízum, zby­lo nám jen počkat na klad­nou odpověď. Tohle je už jen mal­ičkost — 1–6 měsíců. Ale jo, občas se stane, že odpověď dostanete zápornou, takže ještě jed­nou celý proces.

A doufám že je vám jas­né, že během těch pár měsíců váš zaměst­na­va­tel v klidu čeká a niko­ho jiného nehledá.

No a grat­u­lu­ji, můžete začít s prací na svém čer­stvě ukradeném místě 🙂 Jen jed­na poznám­ka: pra­cov­ní pov­olení máte jen pro tuh­le pozi­ci, takže kdy­byste náhodou chtěl změnit zaměst­nání, začíne­jte znovu celý pro­ces. A jo, když v Česku máte proná­jem ještě na půl­roku nebo smlou­vu s nějakým O2 na 10 let, nevadí to — jak­mile končí smlou­va, musíte zpátky.

Doufám, že tohle všech­no neb­udete brát vážně, ale doufám, že tím trochu snížím víru něk­terých chytráků v to, že se tady ciz­in­ci mají příliš dobře 🙂 Bohužel ten­to pro­ces není úplně ideál­ní. A když váš kámoš bude zase fňukat, že je tady příliš hod­ně Rusů, migrantů a mus­limů, pošlete mu ten­to článek.

Nejlepší neblog 2018

O mně

fedor

Sleduj:

Jestli si chceš jen číst, nejlíp funguje telegram.
Jestli komentovat chceš taky, běž na FB (ale bacha, FB je pičus)

Rubriky