Nejlepší neblog 2018

Éra distribuce. “Ne” content-makerům.

É

Jako každý bloger, přemýšlím nad tím, co a jak psát tak, aby to lidi četli. A závěr není úplně šťastný.

Nedávno můj kole­ga Mar­tin nap­sal článek o zkušenos­tech s živ­ot­ním cyk­lem pro­jek­tů ve velkých fir­mách a tím mi připomenul jed­nu věc. Ano, občas děláme skvělé věci, dáváme na to hod­ně úsilí a výsled­kem je, že nikdo to nechce a nikdo o tom neví.

A s tímh­le prob­lémem se potká každý, kdo něco vytváří. Buď­to blog, fotky jíd­la na insta­gra­mu nebo imple­men­tace busi­ness intel­li­gence sys­té­mu ve velké společnosti.

Dřív Bill Gates říkal: “Con­tent is king”. Tedy když jste dělali dobrý con­tent, měli jste fanoušky. Víc con­tentu, víc fanoušků.

Dnes tohle nefun­gu­je. Dobrý obsah už umíme vytvářet všich­ni, a hlavně — rych­le. Pro dobrý článek už nepotře­bu­jete pro­fe­sionál­ní foťák, znalosti psání ani html. Otevřete word­press, 20 min­ut a je to. A to všech­no díky tech­nick­é­mu pokroku, který obdi­vu­ji a které­mu jsem vděčný za to, že mám to, co dnes mám.

A to samý se děje ve všech sférách. Nemusíš být génius, abys nain­stalo­val soft­ware zákazníkovi. Můžeš rych­le zvlád­nout to, o čem nemáš před­stavu. A pokud něco umíš výborně, obvyk­le to zna­mená, že to umí všichni.

A tohle všech­no mi říká, že éra obsahu dnes­ka končí. Obsah už není king. Dnes je králov­nou distribuce.

Blog je dobrý ne pro­tože něk­do něco dobře píše. Je dobrý, pokud něk­do umí o tom říct hla­sitěji než ostat­ní. A to samé platí i pro prá­ci. Můžu se vsa­dit, že všich­ni můžeme naim­ple­men­to­vat všech­no všem. Ale taková imple­men­tace samot­ná už není tím, za co lidi budou platit. Dnes­ka je dobrá ta fir­ma, co umí něco udělat a zají­mavě to podat.

Podle mých zkušenos­tí, můj blog v rušt­ině je pop­ulárnější než tenhle v češt­ině přes­ně pro­tože ten­to blog píšu spíš pro sebe, niko­liv pro něko­ho jiného. Nedávám moc času na to, aby to poten­ciál­ní čtenář uviděl. Zatím jen hledám téma­ta a snažím se pocho­pit, jaká z nich jsou vůbec pro Čechy a Češky zajímavá.

A platí zlaté pravid­lo 80/20. 20% práce generu­je 80% výsled­ku. A když chceme na svůj blog utrácet hod­inu den­ně, dáme 10 min­ut na psaní a půl­hodiny na propa­gaci. Když děláme pro­jekt, který trvá 100 dnů, měli bychom to zvlád­nout tech­nicky tře­ba za 20, ostat­ní čas bychom měli dávat na důležitější věci — interní rekla­mu a pod­poru uživatelů.

Nejlepší neblog 2018

O mně

fedor

Sleduj:

Jestli si chceš jen číst, nejlíp funguje telegram.
Jestli komentovat chceš taky, běž na FB (ale bacha, FB je pičus)

Rubriky