Nejlepší neblog 2018

Multitasking

M

My, zkur­vení Mil­leniálové, neumíme pra­co­v­at. O tom už víme, nej­sou pochy­by. Nedá se na nás spolehnout, ani když máme jen zat­louct hře­bík. A co máme dělat, když těch hře­bíku je hod­ně?

Dnes­ka je mod­ní vyžadovat po kan­didátech schop­nost mul­ti­task­ingu. Co to vlast­ně je, sko­ro nikdo neví. Před­sta­va je taková, že chudák Mil­leniál bude schopen zároveň psát mailíky a mlu­vit na tele­fonu.

Mul­ti­task­ing se stal pop­ulární kvůli dvou­já­drovým pro­ce­sorům. Dřív o tom poj­mu moc nes­lyšeli a dělali všech­no pořád­ně.

Dnešní člověk je prý sapi­ens, ale náš mozek se neumí soustřed­it na dvou věcech. Fyz­icky.

Zají­mavý je ale to, jak mul­ti­task­ing fun­gu­je u počí­tačů. De-fak­to jsou podob­ny nám. Když zjednoduším — dělá hod­ně matem­atiky během vteřinky. Když má 1000 tasků a umí jen 500 za vteřinu, musí pri­or­i­ti­zo­vat. A stu­den­ti ČVUT co čtou můj blog možná budou vědět, že pře­chod z jed­no­ho tasku na druhý — je taky task. To zna­mená, že je mno­hém výhod­nější dělat něco dlouhodobě, pak se přep­nout a dělat dlouhodobě něco jiného.

Ovšem náš počí­tač to umí zvlád­nout poměrně rych­le. I přesto nej­sou dokon­alé algo­rit­my, které by uměli posou­dit, jaka pri­ori­ti­azce je ide­al­ní.

Lid­ský mozek fun­gu­je trochu jinak, ale prin­cip je ste­jný.

a) neumí dva úkoly najed­nou

b) utratí energii na přep­nutí

Jsou studie ukazu­jící, že mul­ti­task­ing ničí mozek. A zase hra­je svo­ji roli dopamin — když dokončíme nějaký malý úkol, máme dopaminovou odměnu. A chceme ještě víc malých blbých úkolů.

Pro­to když uvidíte ještě jeden pra­cov­ní inz­erát kde po vás chtějí mul­ti­task­ing — neza­pomeňte jím poslat hned 2 mai­ly, že jsou čuraci-čuraci. Výsledek všech mul­ti­task­ingů je ste­jný s tím, když si budete prdět a kýchat najed­nou. A tohle raději ani nezk­ouše­jte.

Nejlepší neblog 2018

O mně

fedor

Sleduj:

Jestli si chceš jen číst, nejlíp funguje telegram.
Jestli komentovat chceš taky, běž na FB (ale bacha, FB je pičus)

Rubriky