Nejlepší neblog 2018

Jak trénovat mozek

J

Je mi 26 a stále občas chodím do školy.

Když se mě lidi pta­jí, proč tam vůbec chodím, odpovídám, že je to fitko pro mozek.

Podle mých zkušenos­tí jed­iný způ­sob zůs­tat chytrým jsou den­ní tréninky. Říkám zůs­tat chytrým a ne stát se chytrým, pro­tože jsem nev­iděl lidi, co včera neuměli najít na mapě Rusko a dnes­ka prodá­va­jí Bit­coiny a mlu­ví anglicky.

Co jsem ale hod­ně viděl jsou lidi, co včera neměli ve škole nic kromě jed­niček a dnes­ka práce v mar­ketingu je pro ně vrc­holem živ­ota.

Musím jen doplnit, že chytrý člověk není ten co zná hod­ně věcí, ale ten co umí rych­le přemýšlet a těch věcí využit. Znalosti jsou samozře­jmě důležité, ovšem kvan­ti­ta znalostí je otázk­ou času a vůle. Nenas­bírat znalosti během živ­ota sko­ro není možné.

Jak tréno­vat mozek? Ste­jně tak, jak trénu­jeme všech­no ostat­ní — ruti­n­ní cvičení. Mozek je takovým svalem 80. lev­elu. Nac­pat do sebe slovník s angličti­nou není žád­ná věda. Říct něco anglicky je něco jiného.

Znám tisíce lidí, co mají tech­nické vzdělání a mys­lí si, že jsou lep­ší než kdoko­liv z fildy. Ale když otevíra­jí pusu, je mi fakt han­ba.

Jsou studie ukazu­jící, že starší lidi, co děla­jí “kog­ni­tivní cvičení” mají “mladší” mozek. A když s tím začnete dnes, možná potom budete mít méně psy­chick­ých prob­lémů.

Pak můžu doporučit něco i dle osob­ních zkušenos­tí. Jestli chcete oprav­du sil­ný mozek, začněte dělat něco z úplně jiného pole. Jestli děláte jazyky, začněte pro­gramo­vat. Jestli jste architekt, zkuste tře­ba na právní­ka. Jestli jste z mar­ketingu, zkuste zpátky do školy, asi se něco najde. Jestli nejste sráč, máte možnost doplnit sez­nam poly­his­torů.

Jestli si mys­líte, že ten­to článek není jas­ný nebo dostatečně zají­mavý — grat­u­lu­ji, máte začít cvičit svůj mozek co nejdřív. Co přes­ně máte dělat? Něco, co děláte špat­ně. Slibu­ji vám, že není lep­ší způ­sob začít mlu­vit anglicky než mlu­vit anglicky. A není lep­ší způ­sob pro­gramo­vat, psát blog v češt­ině nebo naučit se balit holky pomocí humoru než tohle všech­no dělat každý den.

Nejlepší neblog 2018

O mně

fedor

Sleduj:

Jestli si chceš jen číst, nejlíp funguje telegram.
Jestli komentovat chceš taky, běž na FB (ale bacha, FB je pičus)

Rubriky