Nejlepší neblog 2018

Jak začít psát blog

J

A jak začít pod­nikat, sporto­vat, psát a naučit se pro­gramo­vat.

Privět!

Ze začátku se zdá, že ten­to blog píšu, pro­tože se chci stát dalším Kar­lem Got­tem (nebo kdo je teď v Česku nejpop­ulárnější).

Ovšem na dnešek mám úplně jiné cíle. Je to způ­sob nas­bírat moje dnešní myšlenky a zap­sat je tak, aby to dáva­lo smysl. Zkrát­ka úklid. Já zítře­jší si to přeč­tu, zas­měji se a napíšu další blbost. Takhle to fun­gu­je, když v mozku již není dost mís­ta pro nové věci.

Mys­lím si, že náš mozek oprav­du fun­gu­je jako tetris. Pokud neb­udeme to hlí­dat, moc věcí do něj nenacpeme. Ale když je tam pořádek, máme další lev­el.

Posled­ních pár let jsem vyzk­oušel hod­ně nového. Nový jazyk, nová kul­tura, něko­lik nových prací. Dvakrát jsem byl při­jat na Karlovku, a neby­lo to nějaký pro­gramování. Bylo to něco oprav­du složitého: jed­nou klínopis a jed­nou nová media.

Ze strany se může zdát, že jsem úplně ztratil hlavu a že je čas se zas­tavit. Ale mys­lím si, že oprav­dový umělec se neza­s­taví nikdy.

Ale v posled­ní době jsem se potkal se svým největším nepřítelem. A to není Zeman. Ani Putin. Ani máma. Jsem to já dospělý. Tenhle čurák mi říká, že nemáme čas se učit novým věcem, potká­vat se s nový­mi lid­mi a vůbec začí­nat něco dělat. Prý už všech­no máme a pojďme to množit.

Myslel jsem si, že ten­to kluk při­jde když mi bude tře­ba 35, ovšem je kur­wa rych­lý jako prů­jem. A teď musím říct jed­nu věc, kter­ou jsem dlouho nemohl pocho­pit. Nikam ten kluk nezmizí. Je blbý s ním bojo­vat pro­tože vás příliš dobře zná. Když ho budete chtít okla­mat (neboli nor­mál­ně rusky naje­bat), bude o krok napřed. A když mu na závěr vlepíte facku, bolet to bude bohužel vás.

Pro­to když chceme dělat něco zají­mavého, máme se svým stínem spolupra­co­v­at, snad usne.

Pro­to první krok — pře­s­tat bojo­vat. Při­j­mout to, že už to neb­ude tak jednoduchý jak to bylo, když vám bylo sedm.

Krok čís­lo dva je začít. Fyz­icky, niko­liv teo­ret­icky. Když si budete chtít založit pivo­var a budete jen číst o tom kni­hy, při­jde ten náš kámoš a najde 10 příčin proč ten nápad je na hov­no. Když chceme ho obel­stít, máme jed­nat rych­le. On se o tom dozví později a bude vás jen pod­porovat. Prý nemá smysl přestá­vat něco dělat, když už jsme na to ztratili takhle hod­ně času.

No a posled­ním krokem je udělat z toho ruti­nu. Musíme to “něco” dělat jed­nou za čas. Je to na nás, jestli to chceme dělat jed­nou za den nebo týden. Když každý den budete psát různé pičovinky do svýho neblogu, ta sedm­nác­tá se napíše poměrně rych­le a nikdo vás neza­s­taví.

A věřím, že jak­mile to všech­no uklidím, najde se mís­to i pro něco nového.

Ještě jed­nou pro sebe:

  1. Pře­s­tat bojo­vat
  2. Rych­le a fyz­icky začít
  3. Dělat to jed­nou denně/týdně/ročně
  4. Sle­dovat neblog.cz na face­booku a telegra­mu
Nejlepší neblog 2018

O mně

fedor

Sleduj:

Jestli si chceš jen číst, nejlíp funguje telegram.
Jestli komentovat chceš taky, běž na FB (ale bacha, FB je pičus)

Rubriky