Nejlepší neblog 2018

Levný mobilní internet a drahá reklama na facebooku

L

V roce 2018 se con­tent makeři potka­jí s novým prob­lémem.

Dříve když jste si chtěli najít čtenáře, bylo to poměrně jednoduchý. Píšete zají­mavé tex­ty? Dobrý, to stačí, sociál­ní sítě vám v tom pomáhali. Propa­gace vašich tex­tů byla zají­mavá nejen pro vás, ale tře­ba i pro face­book. Takový win-win: vaše face­booko­va skupina má víc fanoušků, vy máte víc návštěv díky ní, face­book má víc návštěv díky vám.

Ovšem se tohle změni­lo. Face­book a ostat­ní sociál­ní sítě mají návštěvníků dost a nepotře­bu­jí víc. Samozře­jmě každá sociál­ní síť chce bejt větší, ale teď si všich­ni pře­jí růst kval­it­ní, niko­liv kvan­ti­ta­tivní.

Přes­ně pro­to začal face­book kon­trolo­vat kdo z vašich fanoušků vaše tex­ty uvidí a kdo ne. Díky machine learn­ing algo­rit­mům face­book před­pok­ládá, že tře­ba rubri­ka fěde­sign je zají­mavá pro Petra, niko­liv pro Pavla, a Pavel ten­to příspěvek vůbec neu­vidí. To, že oba sle­du­jí vaši skupinku nevadí.

Ško­da, no. Ovšem je jas­né, že jsou způ­so­by pomoct face­booku rozhodovat co je zají­mavý a co není. Možná vám to při­jde divný, ale face­book a ostat­ní sociál­ní sítě věří v to, že jestli vy (con­tent mak­er) kupu­jete rekla­mu, jste si jistý, že to co vytváříte je fakt zají­mavý. Začí­na­jí vám pomáhat a ukazu­jí vaše příspěvky častěji a častěji. Ale nejen tím, koho jste si zak­oupili, ale taky vaším kámošům a kámošům vašich kámošů. Včet­ně těch kdo si nemys­lí, že to co píšete sto­jí za zhléd­nutí.

Není to ale tak hrozný. Dříve jste dávali hodinku navíc na psaní, teď nemusíte to takhle dopilo­vat, ale máte utratit pár korun na rekla­mu.

Ovšem ani tohle není tak jednoduchý. Povím vám ještě jeden příběh.

Nap­sal jsem článek v angličt­ině o tom, že nemá smysl zaměst­ná­vat mladé nezkušené lidí na juniorské ruti­n­ní poz­ice. A chtěl jsem ukázat tenhle článek mladým indick­ým čtenářům. Indové jsou vel­mi aktivní na sociál­ních sítích, rádi disku­tu­jí a šíří dál.

Defi­no­val jsem cílovou skupinu, poslal jsem pár set korun a čekal jsem týden. Musím říct, že probíha­lo to vel­mi dobře. Den­ně jsem dostá­val něko­lik lajků. Ale co se týče trafiku — nic.

Změnil jsem nas­tavení. Teď by to měli vidět lidi, kteří se o to vůbec nemo­hou zají­mat — ženy, starší lidi, vidlá­ci. Výsledek byl ale ste­jný — spous­ta lajků, nula zhléd­nutí, žád­ný přínos.

Pak jsem našel pár článku o tom, co se v Asii děje. V zemích co mají lev­ný mobil­ní inter­net exis­tu­jí klikací farmy. Bohužel se sko­ro nedá tohle obe­jít. Face­book má peníze, klikací farmy fun­gu­jí lokál­ně a mají ještě větší peníze. A vy jste v prdeli.

Samozře­jmě jsem pak změnil nas­tavení na Europu. Ano, šlo to mno­hem hůř. Mladí lidi z Europy tenhle prob­lém sko­ro nema­jí a tenhle příspěvek ignoru­jí. Ovšem klika­jí a čtou. Ano — 5 kliknutí jsou mno­hem přínos­nější, než mil­ion neex­is­tu­jících lajků.

Co jsem z toho odnes? Min­imál­ně to, že živ­ot con­tent mak­erů je těžší a těžší. Zatím jen můžu doporučit použí­vat decen­tral­i­zo­vané sociál­ní sítě jako telegram.

A co se týče Čes­ka. Utratím na to dnes­ka pár stovek a dám vědět, jestli Češi na sociál­ních sítích ještě vůbec jsou. Mys­lím si, že jo — v Česku datový tar­i­fy jsou kur­wa drahý.

Nejlepší neblog 2018

O mně

fedor

Sleduj:

Jestli si chceš jen číst, nejlíp funguje telegram.
Jestli komentovat chceš taky, běž na FB (ale bacha, FB je pičus)

Rubriky