Nejlepší neblog 2018

Nebeské dary

N

Privět,

jed­nou jsem nap­sal článek na svém ruském blogu. Dnes­ka 60% čtenářů přicháze­jí na můj blog z googlu přes něj. Jak nap­sat něco podob­ně úspěšného?

Byl to nějaký článeček o češt­ině. Samozře­jmě jsem pochopil, že když budu psát o češt­ině, lidi to budou číst. Chuj tam.

Čím se ještě lišil?  No tře­ba tím, že jsem tam nap­sal něko­lik zají­mavých bodů. Od té doby jsem všech­no psal v bodech. Začali to všich­ni číst? Chuj tam.

Zkoušel jsem ana­ly­zo­vat zkrát­ka všech­no — téma, slo­va, délku, způ­sob šíření — nefun­gu­je nic.

Samozře­jmě s časem se takových článků sta­lo víc. Ovšem není v tom žád­ná logi­ka. Něco fun­gu­je, něco ne. Jsem si ale jistý, že mají všech­ny tyh­le tex­ty nějak­ou společ­nou vlast­nost, ale je skry­ta někde v meta­dat­e­ch. A meta­da­ta umějí rozpoz­nat jenom psy­chopati. Asi kromě redak­to­ra a překla­datele potře­bu­ji do svého týmu něko­ho, kdo to v sobě má.

Hledání odpově­di na otázku proč něco fun­gu­je a něco ne je kur­wa lid­ské. Ale mno­hem lidštější je najít tu špat­nou a začít v ni věřit.

Mám o tom zase příběh. USA bojo­vali pro­ti Japon­sku někde tam daleko za Ruskem, na ostro­vech. Doplňo­vali záso­by pomocí letadel a něco občas pada­lo na hlavy míst­ním. Ti nic pro­ti tomu neměli a našli v tom dokonce i logiku. Amer­ičané nic neděla­jí, jen nosí sluchát­ka a čeka­jí.

Ovšem po válce jíd­lo přesta­lo padat. Domorod­ci všech­no pochopili a začali použí­vat sluchát­ka, nosit zele­nou uni­for­mu a kres­lit star­to­vací dráhy. Nepo­moh­lo.

A hele, občas něco uděláte a vynikne to. Kdy­byste fakt to chtěli opako­vat, hlede­jte příčiny tam, kde se obvyk­le nehledá — v meta­dat­e­ch, niko­liv v dat­e­ch. A určitě nepište články typu “10 nejlepších věcí z Aliex­press co jsem našel”, tohle je příliš easy a doporučí vám to jenom markeťá­ci.

Nejlepší neblog 2018

O mně

fedor

Sleduj:

Jestli si chceš jen číst, nejlíp funguje telegram.
Jestli komentovat chceš taky, běž na FB (ale bacha, FB je pičus)

Rubriky